Ås IL Fotball

Politiattest

Politiattest

POLITIATTEST

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere/ledere i klubben som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Hva er en politiattest?
En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset tidsrom.

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.

Hvem omfattes?
Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid.

Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte.

En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest.

Dersom dommeren har en mentor- eller veilederoppgave i klubb eller krets, for eksempel over en sesong mot yngre dommere, skal han eller hun ha attest. Tilsvarende gjelder for andre instruktører innen ulike felt. I noen sammenhenger vil klubben benytte seg av eksterne fagpersoner som for eksempel tolker, fysioterapeuter eller lignende. Det er viktig at også disse fremviser politiattest, uavhengig av om man er ansatt, engasjert, tillitsvalgt eller frivillig.

Daglig leder skal informere aktuelle personer om at de må ha politiattest og følge denne prosedyren: Nå skal hver enkelt søke elektronisk og Ås IL Fotball ved administrasjonen (Geir Sneis) skal bekrefte behovet. Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet. Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Fremgangsmåte:

Den som skal søke om politiattest til bruk i Ås IL Fotball skal gjøre følgende:

 1. Send en e-post til post@asfotball.no med opplysning om:

Navn, fødselsnummer og hva attesten skal brukes til.

 1. Daglig leder sender tilbake til søker på e-post en arbeidsbekreftelse på at søker skal arbeide som trener / leder i Ås IL Fotball.
 2. Denne bekreftelsen skal søker laste ned til sin PC.
 3. Søker skal så logge seg inn på: https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (stort sett likt som når en logger seg på nettbanken)
 4. Finn ”Formål med attesten”
 5. Under punktet ”Kategori” velger søker fra nedtrekkslisten ”Frivillige organisasjoner”
 6. Under punktet ”formål” velger søker fra nedtrekksliste:  ” Frivillige organisasjoner”
 7. Last så opp bekreftelse fra Ås IL Fotball, som søker har lastet ned til sin PC.
 8. Trykk på ”send søknad”.
 9. Svaret kommer hjem til søker, det tar 2-4 uker.
 10. Søker må ta med bekreftelsen til daglig leder, for registrering.
 11. Daglig leder registrer at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.

Dette registeret skal ikke fremvises andre i klubben.

Klubben rapporter til idrettskrets og fotballavdelingen til fotballkretsen, men da kun en oversikt over antall verv som krever politiattest og hvor mange av disse som har gyldig attest. Navn og opplysninger om attesten skal ikke gis videre til noen. Oppdatert oversikt over antall verv og politattester fremlegges styret for hvert år i januar og styret protokollfører at listen er fremlagt og godkjent.

Ås IL Fotball

Postboks 228, 1431 Ås

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift